Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 21 Teşrîn-i Sânî 1437    Kasım: 26
29 Rәbi'ül-Axir 1443

4
Dekabr
2021
Şәnbә

İlin 338. Günü, Qalan gün : 27
12. Ay, 31 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Ödəmək niyyətilə borc alana, borcunu ödəyə bilməsi üçün mələklər dua edərlər. (Hədisi-şərif)


Yuqoslaviya Federativ Respublikası qurulmuşdur (1945) Azadlıq qəzeti nəşrə başlamışdır. (1988)