Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 22 Korrik 1436    Hızır: 91
14 DHIL HIXHE 1441

4
GUSHT
2020
E Martë

Dita 217. e vitit, Ditët e Mbetura : 149
Muaji 8., 31 Ditë, Java 32.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Al­la­hut ash­tu si i pël­qen të bë­ni ato gjë­ra që i ka urd­hë­ru­ar, po ash­tu i pël­qen të bë­ni ed­he ato gjë­ra që i ka le­ju­ar. Hadithi sherif