Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 15 Janar 1435    Nëntor: 82
3 XHEMAZIJEL AHIR 1441

28
JANAR
2020
E Martë

Dita 28. e vitit, Ditët e Mbetura : 338
Muaji 1., 31 Ditë, Java 05.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

N.q.s be­sim­ta­ri e ka qël­li­min të mi­rë dhe ka ndjen­jën e pen­de­sës, Al­la­hu i fal të gjit­ha gjyna­het e tij. Ali bin Mu­ham­med (Rrahmetullahi alejh)